۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
حضور 36 دانشگاه از ايران در جمع دانشگاه‌هاي برتر جهان
دكتر محمدجواد دهقاني سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC) گفت: نظام رتبه‌بندي لايدن، نتايج رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي برتر دنيا در سال 2020 ميلادي خود را منتشر كرد؛ در رتبه‌بندي سال جاري اين نظام، تعداد 36 دانشگاه از ايران در جمع 1176دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند، اين در حالي است كه در سال 2019 اين تعداد برابر با 26 دانشگاه بوده است


دكتر محمدجواد دهقاني سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC) گفت: نظام رتبه‌بندي لايدن، نتايج رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي برتر دنيا در سال 2020 ميلادي خود را منتشر كرد؛ در رتبه‌بندي سال جاري اين نظام، تعداد 36 دانشگاه از ايران در جمع 1176دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند، اين در حالي است كه در سال 2019 اين تعداد برابر با 26 دانشگاه بوده است.

 به گزارش وب سايت خبريuinews و به نقل از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، دكتر دهقاني اظهار داشت: لايدن يكي از نظام هاي معتبر ارزيابي دانشگاهي است كه هر ساله دانشگاه هاي برتر دنيا را بر اساس شاخص هاي معتبر علم سنجي مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار مي دهد. در سال 2020، دانشگاه هاي دنيا در 20 شاخص در قالب چهار معيار كلي مرجعيت علمي، ديپلماسي علمي، دسترسي آزاد به انتشارات و تنوع جنسيتي در لايدن مورد رتبه بندي قرار گرفتند. اين ارزيابي ها از توليدات علمي دانشگاه ها در سال هاي 2015 الي 2018 از پايگاه اطلاعاتي Web of Science استفاده كرده است.

معيار مرجعيت علمي (تاثير علمي) از شاخص هايي چون مقالات 1% برتر، مقالات 5% برتر، مقالات 10% برتر و مقالات 50% برتر بهره گرفته است.

وي افزود: در معيار ديپلماسي علمي از شاخص هايي چون همكاري علمي، همكاري بين المللي، همكاري صنعتي، همكاري علمي با فاصله جغرافيايي كمتر از 100 كيلومتر و همكاري علمي با فاصله جغرافيايي بيشتر از 5000 كيلومتر استفاده كرده است.

دهقاني گفت: معيار دسترسي آزاد به انتشارات نيز از شاخص‌هاي انتشارات دسترسي آزاد، تعداد انتشارات دسترسي آزاد طلايي، انتشارات دسترسي آزاد هيبريد، انتشارات دسترسي آزاد برنز، انتشارت دسترسي آزاد سبز تشكيل مي‌شود.

وي افزود: معيار تنوع جنسيتي نيز شامل شاخص‌هاي همكاري با نويسندگاني كه جنسيت آنها مشخص نيست، نويسندگان مرد (به نسبت كل نويسندگان)، نويسندگان زن (به نسبت كل نويسندگان)، نويسندگان مرد (به نسبت تمام نويسندگان مرد و زن)، نويسندگان زن (به نسبت تمام نويسندگان مرد و زن) مي‌باشد.

 جدول زير معيارها و شاخص‌هاي رتبه بندي لايدن نشان داده شده است.

شاخص هاي نظام رتبه بندي لايدن

تنوع جنسيتي

دسترسي آزاد به انتشارات

ديپلماسي علمي

مرجعيت علمي (تاثير علمي)

همكاري با نويسندگاني كه جنسيت آنها مشخص نيست

انتشارات دسترسي آزاد

همكاري علمي

مقالات يك درصد برتر

نويسندگان مرد (به نسبت كل نويسندگان)

تعداد انتشارات دسترسي آزاد طلايي

همكاري بين‌المللي

مقالات 5 درصد برتر

نويسندگان زن (به نسبت كل نويسندگان)

انتشارات دسترسي آزاد هيبريد

همكاري صنعتي

مقالات 10 درصد برتر

نويسندگان مرد (به نسبت تمام نويسندگان مرد و زن)

انتشارات دسترسي آزاد برنز

همكاري علمي با فاصله جغرافيايي كمتر از 100 كيلومتر

مقالات 50 درصد برتر

نويسندگان زن (به نسبت تمام نويسندگان مرد و زن)

انتشارت دسترسي آزاد سبز

همكاري علمي با فاصله جغرافيايي بيشتر از 5000 كيلومتر

 

 

انتشارات دسترسي آزاد با وضعيت دسترسي آزاد نامشخص

 

 

سرپرست ISC گفت: نظام رتبه بندي لايدن بر خلاف ساير نظام هاي رتبه بندي موجود در سطح دنيا براي دانشگاه هاي حاضر در نظام خود رتبه اي واحد محاسبه نمي كند بلكه دانشگاه هاي در كليه معيارها و شاخص هاي موجود در نظام لايدن مورد رتبه بندي قرار مي گيرند. از اين رو يكي از ويژگي هاي رتبه بندي لايدن اين است كه اين رتبه بندي به دانشگاه هاي حاضر در رتبه بندي خود، رتبه كل كه برگرفته از تاثير كليه شاخص ها و وزن هاي مرتبط با آنها است، اختصاص نمي دهد بلكه، لايدن براي كليه دانشگاه ها در اين شاخص ها نمرات و رتبه ها را جداگانه محاسبه و منتشر مي كند.


*حضور دانشگاه هاي ايران در رتبه بندي لايدن

دكتر دهقاني تصريح كرد: تعداد دانشگاه هاي حاضر از ايران در رتبه بندي لايدن هر ساله افزايش پيدا كرده است، نمودار زير رشد عملكرد تعداد دانشگاه هاي كشور در رتبه‌بندي لايدن را نمايش مي دهد.

 

 

*رتبه بندي لايدن 2020

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ( ISC ) گفت: ايران با حضور 36 دانشگاه در اين نظام رتبه بندي، همچون سال هاي گذشته در بين كشور هاي اسلامي رتبه نخست را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر را در اختيار خود دارد. پس از ايران تركيه، و مصر به ترتيب با 30 و 7 دانشگاه رتبه هاي دوم و سوم را دارند. در جدول زير تعداد دانشگاه هاي كشورهاي اسلامي در نظام رتبه بندي لايدن، نشان داده شده است.

دكتر دهقاني ادامه داد: در سال 2020، دانشگاه هاي تهران، صنعتي اميركبير، علوم پزشكي تهران، تربيت مدرس، صنعتي شريف، علم و صنعت ايران، صنعتي اصفهان، فردوسي مشهد، شيراز، تبريز، علوم پزشكي شهيد بهشتي، شهيد بهشتي، آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، علوم پزشكي تبريز، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، علوم پزشكي مشهد، اصفهان، گيلان، علوم پزشكي شيراز، كاشان، علوم پزشكي اصفهان، سمنان، علوم پزشكي ايران، شهيد باهنر كرمان، رازي، بوعلي سينا، پيام نور، اروميه، صنعتي نوشيرواني بابل، صنعتي مالك اشتر، مازندران، شاهرود، صنعتي سهند، زنجان، شهيد چمران اهواز و يزد در رتبه بندي لايدن حضور دارند.

 

*معيار مرجعيت علمي

سرپرست ISC در ادامه گفت: در معيار مرجعيت علمي تقريباً تمام دانشگاه‌هاي كشور (به جز 5 دانشگاه) به لحاظ رتبه اي نسبت به سال گذشته عملكرد بهتري داشته‌اند و دانشگاه تهران كه دانشگاه رتبه اول كشور است، از رتبه 156 در سال 2019 به رتبه 140 در سال 2020 رسيده است. جدول زير عملكرد دانشگاه هاي كشور را در معيار مرجعيت علمي نشان مي‌دهد.

 

*معيار ديپلماسي علمي

دكتر دهقاني ادامه داد: در معيار ديپلماسي علمي به صورت كلي در رتبه دانشگاه‌هاي كشور ارتقا چشمگيري ديده نمي شود با اين حال بهترين رتبه كشور در اين معيار از 212 به 201 رسيده است. جدول زير عملكرد دانشگاه هاي كشور را در معيار ديپلماسي علمي نشان مي‌دهد.

 

رتبه جهاني دانشگاه‌هاي كشور در معيار مرجعيت علمي (رتبه بندي لايدن)

رديف

نام دانشگاه

2020

2019

2018

2017

2016

20

15

1

دانشگاه تهران

140

156

179

195

228

565

2

دانشگاه صنعتي اميركبير

268

264

273

292

325

442

3

دانشگاه علوم پزشكي تهران

280

294

316

322

343

735

4

دانشگاه تربيت مدرس

346

374

406

408

412

587

5

دانشگاه صنعتي شريف

370

384

372

369

363

505

6

دانشگاه علم و صنعت ايران

387

410

423

432

436

547

7

دانشگاه صنعتي اصفهان

388

390

411

421

463

440

8

دانشگاه فردوسي مشهد

459

471

480

509

537

667

9

دانشگاه شيراز

481

508

507

503

509

655

10

دانشگاه تبريز

519

540

575

607

627

531

11

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

527

572

646

658

696

742

12

دانشگاه شهيد بهشتي

599

624

670

688

679

584

13

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

611

639

658

682

-

733

14

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

673

778

897

-

-

 

15

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

701

697

713

717

729

 

16

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

752

805

925

-

-

-

17

دانشگاه اصفهان

757

765

776

797

821

-

18

دانشگاه گيلان

775

781

800

838

-

-

19

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

781

800

870

868

-

-

20

دانشگاه كاشان

792

793

862

-

-

-

21

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

881

875

863

800

-

-

22

دانشگاه سمنان

888

936

-

-

-

-

23

دانشگاه علوم پزشكي ايران

903

-

-

-

-

-

24

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

905

902

938

-

-

-

25

دانشگاه رازي

921

922

-

-

-

-

26

دانشگاه بوعلي سينا

922

911

930

-

-

-

27

دانشگاه پيام نور

945

958

-

-

-

-

28

دانشگاه اروميه

986

-

-

-

-

-

29

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

1010

-

-

-

-

-

30

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

1055

-

-

-

-

-

31

دانشگاه مازندران

1067

-

-

-

-

-

32

دانشگاه شاهرود

1089

-

-

-

-

-

33

دانشگاه صنعتي سهند

1108

-

-

-

-

-

34

دانشگاه زنجان

1117

-

-

-

-

-

35

دانشگاه شهيد چمران اهواز

1126

-

-

-

-

-

36

دانشگاه يزد

1145

-

-

-

-

-

 

 

 

 

رتبه جهاني دانشگاه‌هاي كشور در معيار ديپلماسي علمي (رتبه بندي لايدن)

رديف

نام دانشگاه

2020

2019

2018

2017

2016

2015

1

دانشگاه تهران

201

212

230

242

257

579

2

دانشگاه علوم پزشكي تهران

277

302

318

329

362

282

3

دانشگاه صنعتي امير كبير

399

390

405

410

416

719

4

دانشگاه تربيت مدرس

433

444

461

458

457

599

5

دانشگاه صنعتي شريف

489

481

457

436

425

695

6

دانشگاه صنعتي اصفهان

515

511

518

530

540

732

7

علوم پزشكي شهيد بهشتي

526

569

644

673

706

467

8

دانشگاه علم و صنعت ايران

557

556

566

564

566

739

9

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ته ران

583

590

621

613

-

303

10

دانشگاه فردوسي مشهد

603

613

618

633

645

710

11

دانشگاه شيراز

622

644

643

628

621

730

12

دانشگاه تبريز

647

666

699

712

721

675

13

دانشگاه شهيد بهشتي

694

717

752

763

748

650

14

دانشگاه علوم پزشكي ايران

739

-

-

-

-

-

15

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

791

852

918

-

-

-

16

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

839

859

915

-

-

-

17

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

894

900

924

895

-

-

18

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

897

850

855

837

816

-

19

دانشگاه اصفهان

923

888

876

877

840

-

20

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

940

901

892

862

-

-

21

دانشگاه گيلان

958

915

919

900

-

-

22

دانشگاه پيام نور

965

917

-

-

-

-

23

دانشگاه كاشان

1019

943

930

-

-

-

24

دانشگاه رازي

1064

950

-

-

-

-

25

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

1066

952

932

-

-

-

26

دانشگاه سمنان

1090

959

-

-

-

-

27

دانشگاه بوعلي سينا

1103

957

934

-

-

-

28

دانشگاه اروميه

1124

-

-

-

-

-

29

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

1144

-

-

-

-

-

30

دانشگاه يزد

1157

-

-

-

-

-

31

دانشگاه مازندران

1162

-

-

-

-

-

32

دانشگاه شاهرود

1163

-

-

-

-

-

33

دانشگاه زنجان

1164

-

-

-

-

-

34

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

1167

-

-

-

-

-

35

دانشگاه شهيدچمران اهواز

1170

-

-

-

-

-

36

دانشگاه صنعتي سهند

1175

-

-

-

-

-

 

 

*معيار دسترسي آزاد

دكتر دهقاني گفت: در معيار دسترسي آزاد نيز رتبه دانشگاه هاي كشور تغيير چنداني نداشته اس