جستجوSepratorTopMenuارتباط با ماSepratorTopMenuورود اعضاءSepratorTopMenuنقشه سایتSepratorTopMenuاعضای هیأت علمیSepratorTopMenuدانشجویانSepratorTopMenuصفحه اصلی
۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي
English/العربيه
تازه ها
  پايان نامه دكتري تحليل سينوپتيكي ترازهاي توفاني سواحل جنوبي درياي خزر" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
پايان نامه دكتري تحليل سينوپتيكي ترازهاي توفاني سواحل جنوبي درياي خزر

تحليل سينوپتيكي ترازهاي توفاني سواحل جنوبي درياي خزر(ايران) موضوع پايان نامه اي است كه عبدالعظيم قانقرمه دانشجوي دكتري جغرافيا گرايش اقليم شناسي در دانشگاه اصفهان مورد بررسي قرار داد

به گزارش وب سايت خبري uinews عبدالعظيم قانقرمه دانشجوي دكتري جغرافيا گرايش اقليم شناسي از پايان نامه ي حود با موضوع تحليل سينوپتيكي ترازهاي توفاني سواحل جنوبي درياي خزر(ايران) به راهنمايي دكتر جواد خوشحال و مشاوره ي دكتر حسنعلي غيور دفاع كرد.   بنا به گزارش رسيده،  عبدالعظيم قانقرمه در جلسه ي دفاعيه ي خود اظهار داشت : افزايش ناگهاني سطح آب درياها ( يا تراز توفاني) در دوره هاي زماني كوتاه مدت چند ساعته تا چند روزه اثرات مخربي در نواحي ساحلي ايجاد مي كند كه از آنجمله مي توان به تخريب سازه هاي آبي ، بنادر ، ساختمانهاي ساحلي و همچنين آبگرفتگي نواحي زيادي از اراضي اشاره نمود. عامل اصلي اين پديده بر سطح دريا ناشي از تاثير نيروي باد و يا تغييرات فشار هوا مي باشد. بنابراين هدف اصلي اين تحقيق شناسايي انواع الگوهاي آب و هوايي است كه مي تواند مولد ترازهاي توفاني باشد تا بوسيله شناسايي آنها امكان پيش گويي ترازهاي توفاني در سواحل مذكور ميسر گردد. وي در ادامه افزود، پژوهش حاضر با استفاده از داده هاي همديدي و آمارهاي ساعتي ماخوذ از CDC و ايستگاه هاي ترازسنجي در سواحل جنوبي درياي خزر به روش كتابخانه اي و به شيوه همديدي (محيطي به گردشي) در محدوده 20 درجه غربي تا 80 درجه شرقي و 20 درجه تا 70 درجه شمالي انجام شده است. ترتيب كار به اين صورت بود كه ابتدا تقويم ترازهاي توفاني از مشاهدات انجام شده استخراج و سپس انواع الگوهاي آب و هوايي موجد يا موثر بر آنها شناسايي شدند آنگاه الگوهاي شناسايي شده به روش پس روي تا منشاء تشكيل هر الگو ردگيري و اين مناطق كشف گرديدند. در پايان سامانه هاي موجد ترازهاي توفاني بر اساس الگوهاي پربنديشان در هنگام اثرگذاري و ايجاد تورم در سطح دريا تيپ بندي شدند.يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه: 1.  در سواحل جنوبي درياي خزر ترازهاي توفاني در اثر ورود سامانه هايي از 15 منطقه جغرافيايي به ترتيب ذيل ايجاد      شده اند : درياي بارانتز(1) ، سيبري(2) ، شبه قاره هند (3) ، جنوب خليج فارس(4) ، درياي سرخ(5) ، شمال افريقا(6) ، مديترانه شرقي(7) ، مديترانه مياني(8) ، مديترانه غربي و شمالغرب افريقا(9) ، قطب(10) ، شمالغرب اروپا ( اسكانديناوي) (11) ، شمال اطلس شمالي (ايسلند) (12) ، اروپاي مركزي(13) ، ميانه اطلس شمالي(14) و جنوب اطلس شمالي (آزور) (15).2.  سامانه هاي موجد ترازهاي توفاني در سواحل جنوبي اين دريا در مناطق منشاء شامل الگوهاي چرخندي و الگوهاي واچرخندي مي باشند. سامانه هاي چرخندي در همه مناطق ذكر شده در بند 2 بجز مناطق شماره هاي 2 و 10 و     سامانه هاي واچرخندي نيز در همان مناطق بجز شماره هاي 3 ، 4 ، 5 و 7 تشكيل شده اند.3.   در سواحل جنوبي درياي خزر در دوره آماري 58 ساله در حدود 1041 تراز توفاني بيش از 20 سانتيمتر شناسايي شد كه توسط 1470 سامانه آب و هوايي بوجود آمده اند.4.  سامانه هاي موجد ترازهاي توفاني هنگام اثرگذاري و ايجاد تورم سطح دريا 9 تيپ همديدي شامل يك تيپ زين مانند ، يك تيپ چرخندي ، چهار تيپ واچرخندي ، يك تيپ زبانه چرخندي و دو تيپ زبانه واچرخندي را نمايان مي سازد. علت تعدد الگوها در بعضي از تيپ ها بدليل آرايش مكاني و شدت عمل آنها مي باشد.5.  بيشترين ارتفاع تورم آب دريا در سواحل جنوبغربي درياي خزر در زمان استقرار الگوي خوشه چهارم و بيشترين فراواني آن در زمان استقرار الگوي خوشه دوم بوده است در حالي كه در سواحل جنوبشرقي خزر بيشترين ارتفاع تورم آب در زمان استقرار خوشه پنجم و بيشترين فراوان آن با الگوي خوشه هشتم همراه بوده است.6.  فراواني نسبي الگوهاي موجد ترازهاي توفاني در سواحل جنوبي درياي خزر نشان مي دهد كه 62 درصد از سامانه هاي موجد ترازهاي توفاني سواحل جنوبغربي واچرخندها و 79 درصد سامانه هاي موجد سواحل جنوبشرقي نيز چرخند ها      مي باشند.7.  طولاني ترين مسير حركتي سامانه هاي واچرخندي از منشاء جنوب اطلس شمالي با 7217 كيلومتر به درياي خزر مي رسند و سرعت متوسط حركت سامانه از اين منشاء 4/48 كيلومتر در ساعت است و كوتاه ترين آن نيز از منشاء سيبري با 3251 كيلومتر و با سرعت 9/26 كيلومتر در ساعت بوده است.8.  طولاني ترين مسير حركتي سامانه هاي چرخندي نيز از منشاء جنوب اطلس شمالي با  7392 كيلومتر مشخص مي گردند كه سرعت متوسط حركت آن 7/50 كيلومتر در ساعت و كوتاه ترين آن نيز از منشاء جنوب خليج فارس با 2479 كيلومتر و با سرعت 6/87 كيلومتر در ساعت آشكار مي گردد.9.  از جمله مهمترين عامل تراز توفاني سواحل جنوبي درياي خزر طول مسير وزش باد بر روي بدن آبي است يعني هرچه طولاني تر باشد اثر گذاري آن بر سطح دريا طولاني تر مي گردد. علاوه بر اين استقرار الگوهاي همگرايي باد در روي دريا و نواحي مجاور از عوامل اصلي ديگر تورم آب مي باشد.قانقرمه در پايان گفت : با توجه به فرضيه تحقيق مبني بر وجود ارتباط ترازهاي توفاني سواحل جنوبي درياي خزر با الگوهاي همديدي مشخص مي گردد كه همزمان با تورم سطح آب دريا در سواحل جنوبي خزر 9 الگوهاي آب و هوايي مشخص كه حالات متفاوتي از سامانه هاي چرخندي و واچرخندي بر روي درياي خزر و نواحي مجاور حاكم مي گردند كه از 15 منطقه جغرافيايي به سوي اين دريا سرازير شده اند و با توجه به شكل هندسي درياي خزر مسيرهاي وزش باد در هنگام استقرار سامانه هاي واچرخندي از جهات شمال غرب تا شرق بر روي بدنه آبي بيشترين طول وزش باد بوجود مي آورند و همچنين از نظر تداوم زماني سامانه هاي واچرخندي از عمر طولاني تري برخوردارند. اين حالات تقريباً در تمامي سامانه هاي واچرخندي همزمان ترازهاي توفاني سواحل جنوبي ديده شده است. از طرف ديگر طول وزش باد در هنگام استقرار الگوهاي چرخندي نسبتاً كوتاه تر از واچرخندها مي باشند اما بارها همزمان با استيلاي چرخندهاي وسيع در شمال درياي خزر ، طول وزش باد از شمال تا جنوب درياي خزر كشيده شده است. از طرف ديگر سامانه هاي چرخندي با مراكز (كم فشار) و خطوط (جبهه) همگرايي باد بر روي دريا ظاهر شده اند و معمولاً از غرب خزر جنوبي به سوي شرق هدايت مي شوند. گفتني است ، دكتر سعيد موحدي،دكتر داريوش رحيمي، دكتر قاسم عزيزي و دكتر حسين لشكري ، داوري پايان نامه ي دكتر عبدالعظيم قانقرمه را بر عهده داشتند.
تاریخ:
1388/06/24
تعداد بازدید:
556
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
1درخواست مجوز پخش آگهیدرخواست مجوز عکاسیرزرو پایه های تبلیغاتیرزرو محیط های نمایشگاهیدرخواست مجوز بازدید از دانشگاه78رزرو سالن همایش پیامبر اعظم (ص)
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal