۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ اسفند
دفاع دکتری اولین دانشجوی نیجری در دانشگاه اصفهان
الکاسوم موسی اولین دانشجوی نیجری دانشگاه اصفهان از پایان نامه دکتری خود تحت عنوان "سنتز هتروسیکلهای حاوی حلقه پیریمیدین با استفاده از کاتالیزورهای هیبریدی تثیت شده روی نانو ذرات مغناطیسی در حلال های آلی و حلال های سبز" به راهنمایی دکتر عباس رحمتی دفاع و مورد تجلیل دکتر شاقول معاوم آموزشی دانشگاه قرار گرفت.

دفاع دکتری اولین دانشجوی نیجری در دانشگاه اصفهان

الکاسوم موسی اولین دانشجوی نیجری دانشگاه اصفهان از پایان نامه دکتری خود تحت عنوان "سنتز هتروسیکلهای حاوی حلقه پیریمیدین با استفاده از کاتالیزورهای هیبریدی تثیت شده روی نانو ذرات مغناطیسی در حلال های آلی و حلال های سبز"  به راهنمایی دکتر عباس رحمتی دفاع و مورد تجلیل دکتر شاقول معاوم آموزشی دانشگاه قرار گرفت.

به گزارش وب سایت خبری uinews دکتر شاقول معاون آموزشی دانشگاه به همراه دکتر مقدم سرپرست دانشجویان غیر ایرانی و دکتر رحمتی از دکتر الکاسوم موسی تقدیر به عمل آوردند.

بنا به گزارش مزکور در این پایان نامه ، دو کاتالیزورهیبریدی نانو مغناطیسی ناهمگن از طریق پیوند بین پلی اکسومتالات و بخش نمکی یک شاخه آلی روی نانو ذرات Fe3O4 پوشش داده شده با سیلیکا ، سنتز شدند. ساختار این کاتالیزورها با استفاده از روش های مختلف، مثل AA ، ICP-OES ، EA ، UV-visible ، CHNS ، TGA ، TPD ، FT-IR ، TEM ، SEM ، EDX ، DLS ، پتانسیل زتا ، VSM  و XRD  مشخص شدند. اتصال پلی اکسومتالات به سطح نانوذرات فعالیت کاتالیزوری به خوبی تایید شد. فعالیت کاتالیزوری هر کاتالیزور در واکنشهای آلی بررسی شد. علاوه بر این ، کاتالیزورها قابلیت استفاده مجدد خوب و بازیابی خوب از مخلوط واکنش را نشان دادند.

در قسمت اول این پایان نامه ، از نانوذرات Fe3O4 پوشش داده شده با سیلیکا@سیلیل پروپیل کلرید پلی اکسومتالات  به عنوان یک کاتالیزور هیبریدی آلی - معدنی نانو مغناطیسی (NM-OIHC) ، برای سنتز تترا هیدرو بنزو[4,5] ایمیدرو [1،2-b]-کینازولین-(H2)1-اون از طریق یک واکنش سه جزیی  تک ظرف با استفاده از آلدهیدهای آروماتیک ، بتا دی کتون ها  حلقوی و 2- آمینوبنزیمیدازول  در شرایط گرمایش معمولی در اتانول به عنوان یک حلال سبز آلی در 70 درجه سانتیگراد استفاده شد. در حضور این کاتالیزور بیست و یک مولکول سنتز شد. محصولات خالص با بازده بالا از72 تا 93 درصد جدا شدند و ساختار آنها به طور کامل توسط تکنیک های 1H-NMR   13C-NMR  مشخص شد.

 در قسمت دوم ، نانوذرات Fe3O4 پوشش داده شده با سیلیکا @پلی اکسی متالات سیلیل پروپیل به عنوان یک کاتالیزور ترکیبی آلی - معدنی نانو مغناطیسی (NM-SiO2@SiPA-MA-Arg@HPA) به عنوان کاتالیزوراسیدی ناهمگن در یک واکنش متوالی تک ظرف چهار جزیی برای سنتز بنزو [4،5]  ایمیدازو[ 1 ،2 -a] پیریمیدینون با استفاده از آمین های آرومتیک  ، دی متیل استیلن دی کربوکسیلات (DMAD)یا دی اتیل استیلن کربوکسیلات (DEAD) ، مشتقات بنزالدهید و 2-آمینوبنزیمیدازول در آب به عنوان یک حلال سبز استفاده شد. تحت این شرایط ، بیست و یک مشتقات بنزو [4،5] ایمیدازو[ 1 ،2 -a] پیریمیدین-2-اون مولکول سنتز شد با بازده   71 تا 92 درصد بدست آمدند و با تکنیک های FT-IR ، 1H-NMR و  13C-NMR  مشخص شدند.

در نهایت ، سنتز مشتقات بنزو [4،5] ایمیدازو[ 1 ،2 -a] پیریمیدین-2-اون توسط التراسونیک از طریق یک واکنش چهار جزیی تک ظرف متوالی در آب و تحت شرایط بدون کاتالیزور انجام شد. در این شرایط،  کاهش قابل توجهی در زمان واکنش (45 دقیقه) نسبت به  شرایط گرمایش معمولی مشاهده شد.

در نتیجه ، یک روش سنتزی سبز جدید ، یک نانوکاتالیست فرومغناطیسی ناهمگن جدید، حلال های سبز و یک کار ساده در این پروژه ارائه شده است. علاوه بر این ، کاتالیزورها به راحتی توسط یک مگنت خارجی بازیابی شده و برای چندین بار بدون هیچ گونه کاهش محسوسی در فعالیت کاتالیزوری آنها مورد استفاده قرار گرفتند.

گفتنی است دکتر الکاسوم موسی از پایان نامه خود به راهنمایی دکتر عباس رحمتی، داوری دکتر ایرج محمدپور، دکتر حسن زالی از دانشگاه اصفهان و  دکتر علیرضا نجفی از دانشگاه صنعتی اصفهان دفاع نمود.

عنوان مقالات مستخرج از پایان نامه:

Synthesis, and characterization of silica-coated Fe3O4 nanoparticle@silylpropyl triethylammonium polyoxometalate as an organic-inorganic hybrid heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of tetrahydrobenzimidazo[2,1-b]quinazolin-1(2H)-one

Applied Organometallic Chemistry 2020, 34 (11), e5894.

https://doi.org/10.1002/aoc.5894

 

A one-pot consecutive four-component reaction for the synthesis of benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ones using a hybrid catalyst supported on magnetic nanoparticles in water as a green solvent

Chemistryopen, revised

 
 

 

تاریخ:
1399/10/16
تعداد بازدید:
331
منبع:
Powered by DorsaPortal