۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
دانشگاه هاي اصفهان در بين دانشگاه هاي برتر دنيا قرار گرفتند
دانشگاه هاي اصفهان در بين دانشگاه هاي برتر دنيا قرار گرفتند


 

ايرنا - دانشگاه اصفهان همراه با دانشگاههاي صنعتي و علوم پزشكي اين استان و كاشان در جديدترين رتبه بندي موضوعي شانگهاي ( سال 2018 ) در بين دانشگاه هاي برتر دنيا قرار گرفتند.

رتبه بندي شانگهاي يكي از معتبرترين رتبه بندي هاي جهاني است كه نتايج آن توسط دانشگاه شانگهاي ژيائوتنگ چين منتشر مي شود.

اين رتبه‌بندي در قالب يك طرح بزرگ در كشور چين براي اولين بار در ژوئن سال 2003 ميلادي توسط دانشگاه شانگهاي منتشر شد و به صورت سالانه روزآمد مي شود.
به گزارش ايرنا، سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ( ISC ) روز سه شنبه گفت: در رتبه بندي سال 2018 موضوعي شانگهاي شاهد حضور دانشگاه هاي برتر كشور در رشته هاي رياضي، فيزيك، شيمي، زمين شناسي و علوم جوي در جمع برترين دانشگاه هاي دنيا هستيم.
'
محمد جواد دهقاني ' افزود: نظام رتبه بندي شانگهاي در سال 2018 ميلادي براي دومين سال، رتبه بندي موضوعي دانشگاه هاي برتر دنيا را منتشر كرده است.
وي ادامه داد: رتبه بندي موضوعي شانگهاي در سال 2018 در 54 رشته در قالب پنج حوزه كلي شامل حوزه مهندسي (22 رشته)، حوزه علوم پايه (هشت رشته)، حوزه علوم زيستي (چهار رشته)، حوزه علوم پزشكي (6 رشته) و حوزه علوم اجتماعي (14 رشته) انجام شده است.

حوزه علوم پايه در رشته رياضيات دانشگاه هاي آزاد اسلامي و صنعتي امير كبير، در رشته فيزيك دانشگاه هاي آزاد اسلامي، صنعتي اصفهان و صنعتي شريف و در رشته شيمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي و تهران بترتيب در جمع 500 دانشگاه برتر قرار گرفتند.
هچنين در رشته زمين شناسي، دانشگاه هاي تهران و تربيت مدرس در جمع 500 دانشگاه برتر اين حوزه قرار گرفتند.

در رشته علوم جوي دانشگاه هاي آزاد اسلامي و تهران در جمع 400 دانشگاه برتر اين حوزه قرار گرفتند.حوزه مهندسي در رتبه بندي حوزه مهندسي كه در 22 رشته انجام شده، نام ايران با 21 دانشگاه در رشته مهندسي شيمي به عنوان پر تعدادترين دانشگاه ها در حوزه موضوعي به ثبت رسيده است.

در رشته مهندسي مكانيك نيز كشورمان با افزايش تعداد دانشگاههاي خود توانسته است در اين رتبه بندي بدرخشد.

خاطرنشان مي شود در سال 2017 نام 9 دانشگاه ايراني در اين فهرست قرار داشت كه اين تعداد در سال 2018 به 12 دانشگاه افزايش يافته است.

در اين بخش به ترتيب دانشگاه هاي آزاد اسلامي، صنعتي اميركبير، علم و صنعت ايران، صنعتي شريف، تهران، صنعتي نوشيرواني بابل، فردوسي مشهد، صنعتي اصفهان، خواجه نصير طوسي، تربيت مدرس، گيلان و تبريز در جمع 300 دانشگاه برتر اين حوزه قرار دارند.
در رشته مهندسي برق و الكترونيك نيز تعداد دانشگاه هاي ايران از هشت ( در سال 2017 ) به 11 دانشگاه ( در سال 2018 ) افزايش يافته است و به ترتيب دانشگاه هاي آزاد اسلامي، صنعتي شريف، صنعتي امير كبير ، علم و صنعت ، تربيت مدرس ، تبريز، تهران، فردوسي مشهد، صنعتي اصفهان، خواجه نصير طوسي و دانشگاه كاشان در جمع 500 دانشگاه برتر اين حوزه قرار گرفته اند.

در رشته مهندسي اتوماسيون هفت دانشگاه از ايران حضور داشتند كه دانشگاه هاي صنعتي اميركبير، علم و صنعت، صنعتي اصفهان، آزاد اسلامي، خواجه نصيرطوسي، صنعتي شريف و تهران در جمع 200 دانشگاه برتر اين حوزه قرار دارند.
در رشته مهندسي مخابرات نيز تنها نام دانشگاه هاي صنعتي شريف و آزاد اسلامي در بين برترين ها قرار دارند.

در رشته مهندسي علم و فناوري ابزار آلات هم از ايران دانشگاه هاي آزاد اسلامي، صنعتي اصفهان، تهران، صنعتي شريف، صنعتي امير كبير و علم وصنعت در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند. در رشته مهندسي پزشكي دانشگاه هاي صنعتي اميركبير و علوم پزشكي تهران در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند

در رشته مهندسي كامپيوتر، دانشگاه هاي آزاد اسلامي، صنعتي اميركبير، صنعتي شريف، علم و صنعت و تهران در جمع 500 دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسي عمران 10 دانشگاه از ايران حضور دارند كه دانشگاه هاي آزاد اسلامي، تهران، صنعتي اميركبير، صنعتي شريف، علم و صنعت، تربيت مدرس، صنعتي اصفهان، خواجه نصير، گيلان و تبريز در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسي شيمي تعداد دانشگاههاي ايران از 9 ( در سال 2017 ) به 21 دانشگاه   ( در سال 2018 ) افزايش يافته است و دانشگاه هاي آزاد اسلامي، صنعتي امير كبير، تهران، صنعتي شريف، علم و صنعت، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، صنعتي نوشيرواني بابل، تبريز، فردوسي مشهد، رازي، صنعتي سهند، كاشان، اصفهان، ياسوج، بوعلي سينا، خواجه نصير طوسي، سمنان، شهيد باهنر كرمان، علوم پزشكي تهران و گيلان درجمع 500 دانشگاه برتر حضور دارند.در رشته مهندسي مواد از ايران دانشگاه هاي آزاد اسلامي، تهران، صنعتي امير كبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف، علم و صنعت، علوم پزشكي تهران و كاشان در جمع 500 دانشگاه برتر اين حوزه قرار گرفته اند.

در رشته علم و فناوري نانو، دانشگاه هاي صنعتي امير كبير، صنعتي اصفهان، آزاد اسلامي، صنعتي شريف و تهران در جمع 400 دانشگاه برتر اين حوزه قرار دارند.
در رشته علوم و مهندسي انرژي، دانشگاه هاي آزاد اسلامي، صنعتي شريف، تهران، صنعتي اميركبير، صنعتي نوشيرواني بابل، فردوسي مشهد، علم و صنعت، صنعتي اصفهان، خواجه نصير طوسي، تربيت مدرس، تبريز، صنعتي سهند و كاشان در جمع 500 دانشگاه برتر حضور دارند.
در رشته مهندسي و علوم زيست محيطي دانشگاه هاي آزاد اسلامي، تربيت مدرس، علوم پزشكي تهران و تهران در جمع 500 دانشگاه برتر اين حوزه قرار دارند.
در رشته منابع آب، دانشگاه هاي تهران، تبريز، آزاد اسلامي، صنعتي اصفهان و تربيت مدرس در جمع 200 دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته علوم و فناوري غذايي، دانشگاه هاي آزاد اسلامي، تهران، فردوسي مشهد، علوم پزشكي شهيد بهشتي و تربيت مدرس در جمع 300 دانشگاه برتر اين حوزه قرار گرفته اند.
در رشته بيوتكنولوژي دانشگاه هاي آزاد اسلامي، علوم پزشكي تبريز، تربيت مدرس، علوم پزشكي تهران و تهران در جمع 500 دانشگاه برتر اين حوزه حضور دارند.
در رشته علوم و فناوري حمل و نقل، دانشگاه هاي تهران، علم و صنعت ايران و صنعتي شريف در جمع 200 دانشگاه برتر در اين حوزه قرار دارند.در رشته مهندسي معدن، دانشگاه هاي تهران، آزاد اسلامي، صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، باهنر كرمان، صنعتي شاهرود و تربيت مدرس در جمع 100 دانشگاه برتر اين حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسي متالورژي، دانشگاه هاي تهران، آزاد اسلامي، صنعتي اميركبير، فردوسي مشهد، علم و صنعت ايران، صنعتي اصفهان، صنعتي سهند و صنعتي شريف در جمع 200 دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارند.

حوزه علوم زيستي رتبه بندي حوزه علوم زيستي در چهار رشته صورت گرفته كه در اين حوزه شاهد حضور دانشگاه هاي برتر كشور در 2 رشته علوم كشاورزي و علوم دامپزشكي در جمع برترين دانشگاه هاي دنيا هستيم.

در رشته علوم كشاورزي دانشگاه هاي تهران، آزاد اسلامي، صنعتي اصفهان و تربيت مدرس در جمع 500 دانشگاه برتر اين حوزه قرار دارند.

در رشته علوم دامپزشكي، دانشگاه هاي آزاد اسلامي و دانشگاه تهران در جمع 300 دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارند.

حوزه علوم پزشكي رتبه بندي حوزه علوم پزشكي در 6 رشته انجام شده و شاهد حضور دانشگاه هاي برتر كشور در پنج رشته پزشكي باليني، سلامت عمومي، دندانپزشكي و علوم دهاني، پرستاري و داروسازي در جمع برترين دانشگاه هاي دنيا هستيم.

در رشته پزشكي باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران در جمع 500 دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارد.

در رشته سلامت عمومي، دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي اصفهان، آزاد اسلامي و علوم پزشكي شهيد بهشتي در جمع 500 دانشگاه برتر قرار دارند.

در رشته دندانپزشكي و علوم دهاني دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، آزاد اسلامي، علوم پزشكي شهيد بهشتي و علوم پزشكي شيراز در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته پرستاري، دانشگاه هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي، تربيت مدرس و علوم پزشكي تهران در جمع 300 دانشگاه برتر اين حوزه هستند.

در رشته داروسازي و علوم دارويي نيز دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي مشهد، آزاد اسلامي، علوم پزشكي شهيد بهشتي و علوم پزشكي تبريز در جمع 500 دانشگاه برتر حضور دارند.


حوزه علوم اجتماعي رتبه بندي حوزه علوم اجتماعي در 14 رشته انجام شده كه شاهد حضور دانشگاه هاي كشور در رشته هاي اقتصاد و مديريت در جمع برترين دانشگاه هاي دنيا هستيم. در رشته اقتصاد، دانشگاه تهران در جمع 500 دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارد.
در رشته مديريت نيز دانشگاه هاي آزاد اسلامي، تهران، صنعتي اميركبير، صنعتي شريف و علم و صنعت ايران در جمع 500 دانشگاه برتر در اين حوزه حضور دارند.

اصفهان دومين استان دانشگاهي كشور با حدود 180 مركز آموزش عالي و 310 هزار دانشجوي در حال تحصيل است.

 

تاریخ:
1397/05/01
تعداد بازدید:
977
منبع:
Powered by DorsaPortal