۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
نخستين دانشجوي مقطع دكتري مديريت صنعتي دانشگاه اصفهان از رساله خود دفاع كرد.
دانشجوي مقطع دكتري رشته مديريت صنعتي دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان به عنوان نخستين دانشجوي دكتري مديريت صنعتي از رساله خود دفاع كرد

 

دانشجوي مقطع دكتري رشته مديريت صنعتي دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان به عنوان نخستين دانشجوي دكتري مديريت صنعتي از رساله خود دفاع كرد. 

به گزارش وب سايت خبريuinews خانم فاطمه شاكر نخستين دانشجوي دكتري مديريت صنعتي دانشگاه اصفهان از رساله خود با عنوان ارائه رويكرد تحليل حالات و آثار خرابي تجديد نظر شده،  مبتني بر گسترش كاركرد كيفيت و پويايي شناسي سيستم ها با مطالعه موردي در شركت فولاد مباركه  به راهنمايي دكتر آرش شاهين و مشاوره دكتر سعيد جهانيان با موفقيت و كسب نمره 19.90 دفاع نمود.

لازم به ذگر است دكتر مجيد اسماعيليان و دكتر داريوش محمدي زنجيراني به عنوان داوران داخل گروه و دكتر مهدي كرباسيان به عنوان داور خارج از گروه براي داوري اين رساله حضور داشتند.

شايان ذكر است خانم فاطمه شاكر ضمن تشريح اهداف اين پژوهش، بيان داشت:  در اين پژوهش با استفاده از رويكرد تلفيقي QFD-FMEA و پوياييشناسي سيستم ها تلاش شده تا حالات، آثار و علل خرابي هاي سيستم خط غلتكي ارسال نهايي تختال به ناحيه نورد گرم در شركت فولاد مباركه شناسايي و همبستگي ها و روابط علّي بين آنها كشف، تحليل و بررسي گردد. در اين راستا ابتدا مجموعه كاملي از حالات خرابي بالقوه سيستم به همراه علل و آثار مربوطه جمع آوري و بر اساس عدد اولويت ريسك در روش سنتي FMEA اولويت بندي شدند. سپس با استفاده از QFD دو مرحله اي روابط دروني بين عوامل FMEA تجزيه و تحليل گرديد. بر اساس نتايج حاصل از ماتريس هاي همبستگي و روابط QFD، حالات خرابي كه از اهميت بيشتري برخوردار بودند شناسايي و اقدامات اصلاحي مقتضي به منظور كاهش علل خرابي هاي آنها، بر حسب اولويت و امكانپذيري رتبه بندي شدند. در ادامه سيستم خط غلتكي و زير سيستم هاي مربوطه مدل سازي و روابط علّي محتمل بين عوامل FMEA با استفاده از نرم افزار ونسيم شبيه سازي گرديد. سپس سياست هاي بهبود بر اساس اقدامات اصلاحي داراي بالاترين امتياز يعني «تعويض پيچ ها و آچاركشي مجدد كوپلينگ به صورت دوره اي(سياست A)»، «بازرسي دورهاي نصب كوپل طبق دستورالعمل نصب با تورك مناسب(سياست B)» و «انجام سرويس هاي دوره اي طبق استاندارد1953(سياست C)» طراحي شدند. نتايج بررسي سياست هاي بهبود حاكي از آن است كه از منظر ارتقاي متغير ميانگين زماني بين خرابي ها در سيستم خط غلتكي ارسال نهايي تختال به ناحيه نورد گرم، سياست هاي ABC، AC، BC و C و از حيث افزايش قابليت تعميرپذيري و كاهش ميانگين زماني لازم براي تعمير سيستم مورد مطالعه، سياست هاي ABC، BC، AC ،AB با اختلاف قابل توجه نسبت به ساير سياست ها از اولويت بالاتري برخوردارند

گفتني است عنوان مقاله مستخرج از پايان نامه دكتر فاطمه شاكر به شرح زير است :

 


عنوان ژورنال بين المللي:

International Journal of Quality & Reliability Management

عنوان مقاله:

Developing a two-phase QFD for improving FMEA: an integrative approach

 

 
تاریخ:
1398/10/10
تعداد بازدید:
332
منبع:
Powered by DorsaPortal