۱۳۹۹ چهارشنبه ۵ آذر
حضور 5 دانشگاه از ايران در ميان 100 دانشگاه برتر آسيا
پايگاه رتبه بندي تايمز فهرست دانشگاه هاي برتر قاره آسيا را در سال 2020 ميلادي منتشر كرد كه در اين رتبه بندي 5 دانشگاه از جمهوري اسلامي ايران در ميان 100 دانشگاه برتر آسيا قرار دارند.

 پايگاه رتبه بندي تايمز فهرست دانشگاه هاي برتر قاره آسيا را در سال 2020 ميلادي منتشر كرد كه در اين رتبه بندي 5 دانشگاه از جمهوري اسلامي ايران در ميان 100 دانشگاه برتر آسيا قرار دارند.

به گزارش وب سايت خبريuinews  و به نقل از خبر گزاري مهر و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)، دكتر محمدجواد دهقاني سرپرست ISC با اعلام اين خبر گفت: پايگاه رتبه بندي تايمز يكي از معتبرترين نظام‌هاي رتبه بندي در سطح بين المللي است كه در 2013 ميلادي براي اولين بار رتبه بندي دانشگاه‌هاي آسيايي را در كنار رتبه بندي‌هاي بين المللي خود انجام داد. در گزارش اخير رتبه بندي دانشگاه‌هاي آسيايي سال 2020 از جمهوري اسلامي ايران تعداد 40 دانشگاه حضور داشته اند كه 5 دانشگاه كشور در ميان 100 دانشگاه برتر آسيا قرار گرفته اند.

دهقاني اظهار داشت: روش شناسي اين رتبه بندي همانند روش شناسي رتبه بندي جهاني دانشگاه‌ها است كه از 13 شاخص در قالب 5 معيار آموزش (25)، پژوهش (30)، استنادات (30)، درآمد صنعتي (7.5) و وجهه بين المللي (7.5) بهره جسته است. با اين حال در رتبه بندي دانشگاه‌هاي آسيايي، پس از محاسبه امتيازات بر اساس شاخص‌ها نتايج كسب شده را بر اساس دانشگاه‌هاي موجود در اين رتبه بندي باز تنظيم مي‌كند.

سرپرست ISC گفت: رتبه بندي آسيايي تايمز در سال 2020، تعداد 489 دانشگاه را از 30 كشور در بردارد. در اين رتبه بندي دانشگاه Tsinghua University و دانشگاه Peking University از كشور چين رتبه‌هاي اول و دوم را در بين دانشگاه‌هاي آسيايي به خود اختصاص داده اند و اين براي اولين بار است كه دو دانشگاه از چين در صدر جدول اين رتبه بندي ديده مي‌شود. دانشگاه‌هاي National University of Singapore و University of Hong Kong به ترتيب رتبه‌هاي دوم و سوم را دارند.

وي افزود: همانند سال‌هاي گذشته، كشور ژاپن با 110 دانشگاه بيشترين تعداد دانشگاه را در اين رتبه بندي دارد (سال گذشته اين ركورد 103 بوده است) و بهترين دانشگاه آن University of Tokyo با رتبه 7 است.

فهرست دانشگاه‌هاي ايران در نظام رتبه بندي تايمز دانشگاه‌هاي كشورهاي آسيايي 2020

نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

بازه رتبه‌اي

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

48

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

201250

دانشگاه صنعتي شريف

75

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دانشگاه صنعتي امير كبير

83

دانشگاه كردستان

دانشگاه علم و صنعت ايران

87

دانشگاه شيراز

دانشگاه ياسوج

89

دانشگاه فردوسي مشهد

251300

دانشگاه علوم پزشكي تهران

109

دانشگاه اصفهان

دانشگاه كاشان

110

دانشگاه مازندران

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

114

دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشگاه صنعتي اصفهان

130

دانشگاه بوعلي سينا

301350

دانشگاه علوم پزشكي ايران

138

دانشگاه گيلان

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دانشگاه خوارزمي

دانشگاه تهران

144

دانشگاه سمنان

دانشگاه بين المللي امام خميني

148

دانشگاه شهركرد

دانشگاه صنعتي شيراز

156

دانشگاه صنعتي شاهرود

دانشگاه تبريز

163

دانشگاه زنجان

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

166

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

351400

دانشگاه شهيد بهشتي

180

دانشگاه اروميه

دانشگاه الزهرا

401+

دانشگاه بيرجند

دانشگاه شاهد

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دانشگاه يزد

دهقاني در ادامه گفت: همان گونه كه در جدول بالا نشان داده شده است، در رتبه بندي آسيايي 2020 تايمز، 40 دانشگاه از ايران حضور دارند كه دانشگاه‌هاي صنعتي نوشيرواني بابل، دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه صنعتي اميركبير با رتبه‌هاي 48، 75 و 83 به ترتيب رتبه‌هاي اول تا سوم ايران را از آن خود كرده اند.

وي افزود: با توجه به اينكه 8 دانشگاه صنعتي در بين دانشگاه‌هاي ايران حضور دارند و رتبه‌هاي اول تا سوم ايران نيز از آن دانشگاه‌هاي صنعتي است و با توجه به تعداد كم دانشگاه‌هاي صنعتي در مقابل دانشگاه‌هاي جامع و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، مي‌توان گفت كه دانشگاه‌هاي صنعتي در اين رتبه بندي عملكرد بهتري داشته اند.

مقايسه عملكرد ايران در سال 2019 و 2020

سرپرست ISC اظهار داشت: تعداد دانشگاه‌هاي ايران از 29 دانشگاه در رتبه بندي آسيايي 2019 تايمز به 40 دانشگاه در سال 2020 رسيده است (تعداد دانشگاه‌هاي حاضر در رتبه بندي از 417 دانشگاه به 489 دانشگاه رسيده است). در سال 2019 تعداد 4 دانشگاه از كشور رتبه زير 100 را در آسيا داشته اند، در حالي كه در سال 2020 اين تعداد به 5 دانشگاه رسيده است. با اين حال بهترين رتبه ايران در سال 2019، رتبه 43 بوده است اما اين رتبه در سال 2020 به رتبه 48 رسيده است.

وي گفت: در رتبه بندي اخير 11 دانشگاه حضور دارند كه در رتبه بندي سال پيش حضور نداشته اند. اين دانشگاه‌ها عبارتند از: دانشگاه ياسوج، دانشگاه بين المللي امام خميني، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشگاه كردستان، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشگاه بوعلي سينا، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهركرد، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشكي شيراز.

دهقاني افزود: دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه صنعتي شاهرود توانسته اند نسبت به سال گذشته عملكرد بهتري در رتبه بندي داشته باشند و رتبه خود را ارتقا دهند.

در جدول زير حضور دانشگاه‌هاي ايران در رتبه بندي آسيايي 2019 و 2020 به صورت تطبيقي نشان داده شده است.

بررسي تطبيقي حضور دانشگاه‌هاي ايران در رتبه بندي آسيايي 2019 و 2020

نام دانشگاه

رتبه 2020

رتبه 2019

نام دانشگاه

رتبه 2020

رتبه 2019

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

48

43

دانشگاه شيراز

250-201

195

دانشگاه صنعتي شريف

75

86

دانشگاه فردوسي مشهد

300-251

250-201

دانشگاه صنعتي امير كبير

83

80

دانشگاه اصفهان

300-251

300-251

دانشگاه علم و صنعت ايران

87

107

دانشگاه مازندران

300-251

185

دانشگاه ياسوج

89

-

دانشگاه شهيد چمران اهواز

300-251

-

دانشگاه علوم پزشكي تهران

109

129

دانشگاه بوعلي سينا

350-301

-

دانشگاه كاشان

110

99

دانشگاه گيلان

350-301

300-251

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

114

150

دانشگاه خوارزمي

350-301

350-301

دانشگاه صنعتي اصفهان

130

109

دانشگاه سمنان

350-301

-

دانشگاه علوم پزشكي ايران

138

250-201

دانشگاه شهركرد

350-301

-

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

138

250-201

دانشگاه صنعتي شاهرود

350-301

400-351

دانشگاه تهران

144

134

دانشگاه زنجان

350-301

350-301

دانشگاه بين المللي امام خميني

148

-

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

400-351

300-251

دانشگاه صنعتي شيراز

156

138

دانشگاه اروميه

400-351

350-301

دانشگاه تبريز

163

155

دانشگاه الزهرا

401+

400-351

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

166

-

دانشگاه بيرجند

401+

401+

دانشگاه شهيد بهشتي

180

250-201

دانشگاه شاهد

401+

-

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

250-201

-

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

401+

400-351

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

250-201

250-201

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

401+

-

دانشگاه كردستان

201250

-

دانشگاه يزد

401+

400-351

سرپرست ISC گفت: ايران نيز در سال 2020، 40 دانشگاه در بين دانشگاه‌هاي برتر آسيايي داشته است كه اين تعداد 2019، 29 دانشگاه در سال 2018، 18 دانشگاه و در سال 2017 برابر با 14 دانشگاه بوده است. با اينكه ايران به لحاظ تعداد دانشگاه نسبت به سال قبل رشد چشمگيري داشته است، اما اين رشد از لحاظ جايگاه رتبه تنها در تعدادي دانشگاه بوده است.

وي يادآور شد: از جمله رشد 9 پله‌اي دانشگاه صنعتي شريف (از رتبه 86 در سال 2019 به رتبه 75 در 2020) رشد 20 پله‌اي دانشگاه علم وصنعت (از 107 به 87)، رشد 20 پله‌اي علوم پزشكي تهران (129 به 109)، رشد 36 پله‌اي علوم پزشكي مشهد (150 به 114)، رشد 100 پله‌اي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايران، علوم پزشكي شهيد بهشتي (به رتبه 138) و رشد 70 پله‌اي دانشگاه شهيد بهشتي (به رتبه 180) قابل مشاهده است.

تعداد دانشگاه‌هاي ايران در رتبه بندي تايمز

مقايسه در سال‌ها

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

تعداد دانشگاه‌هاي ايراني

40

29

18

14

8

3

3

3

تعداد دانشگاه‌هاي آسيايي

489

417

359

298

201

100

100

100

عملكرد دانشگاه‌هاي كشورهاي اسلامي آسيايي در رتبه بندي آسيايي تايمز 2020

دهقاني گفت: از 27 كشور آسيايي اسلامي، دانشگاه‌هاي 16 كشور در رتبه بندي آسيايي تايمز 2020 حضور دارند. ايران همانند سال گذشته با 40 دانشگاه از لحاظ تعداد دانشگاه رتبه نخست را دارد و پس از ايران، كشورهاي تركيه و پاكستان به ترتيب با 34 و 14 دانشگاه رتبه دوم و سوم دارند. به لحاظ بهترين رتبه عربستان، امارات متحده و مالزي و ايران رتبه‌هاي اول تا چهارم را دارند.

جدول زير حضور دانشگاه‌هاي كشورهاي آسيايي مسلمان را در رتبه بندي تايمز 2020 نشان مي‌دهد.

نام كشور

تعداد دانشگاه

بهترين رتبه

عربستان

7

26

امارات متحده عربي

4

31

مالزي

13

43

ايران

40

48

تركيه

34

48

قطر

1

52

اردن

5

58

لبنان

3

60

بروني

1

60

پاكستان

14

75

اندونزي

6

162

عراق

2

251-300

كويت

1

251-300

عمان

1

251-300

قزاقستان

2

301-350

بنگلادش

1

 

تاریخ:
1399/03/15
تعداد بازدید:
284
منبع:
Powered by DorsaPortal